Status Prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostródzie
    (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r.)
  2. Uchwały nr XXXVIII/269/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
    w Ostródzie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w w Ostródzie
  3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 ze zm.)
  4. Uchwały nr XXXI/2019/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda do nowego ustroju szkolnego.

Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie jest Gmina Miejska Ostróda: http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty: http://www.ko.olsztyn.pl/

 

Akt Założycielski Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

Akt Założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie