NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  W  OSTRÓDZIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

główny księgowy  1/2 etatu

1. Wymagania formalne (niezbędne)

 1. spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, (Dz.U.2008 nr 223 poz. 1458);
 2. spełnienie wymagań określonych w art.54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240):
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  i dyscypliny finansów publicznych;
 2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office, oraz programu Płatnik;
 3. Znajomość podstaw prawnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177);
 4. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
 5. Posiada ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych
 6. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe
  i przewidywane założenia;
 7. Posiada cechy osobowości takie jak komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;

3. Zakres obowiązków

 1. Rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego na rachunkach jednostki;
 3. Księgowanie dokumentów w programach finansowo – księgowych,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowych;
 6. Przygotowanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;
 7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej;
 8. Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań;
 9. Obsługa płacowa zespołu
 10. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności;
   

4. Warunki pracy i płacy: 

 1. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
 2. wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 398)
 3. miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie.

5. Wymagane dokumenty: 

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności
 7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: główny księgowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie należy składać osobiście w siedzibie zespołu lub drogą pocztową na adres:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie
  ul. Plebiscytowa 50
  14-100 Ostróda

w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku, do godz. 15.00 (liczy się data wpływu)

 1. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą  rozpatrywane.

7. Powiadomienie kandydatów o przeprowadzeniu naboru:

 1. Etap I - ocena formalna dokumentów, wyłonienie osób do II etapu rekrutacji tj., rozmowy kwalifikacyjnej.
  a. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu będzie do wglądu w Zespole Szkolno-      Przedszkolnym, ponadto kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego.
  b. Kandydaci niezakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie również telefonicznie.
 2. Etap II– przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zspostroda.nowybip.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie w Ostródzie.

Postepowanie z dokumentami złożonymi przez kandydatów:

 1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie, a następnie przekazane do zakładowej składnicy akt.
 3. Dokumenty pozostałych osób będą zwracane na wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych za pisemnym potwierdzeniem przez okres trzech miesięcy od momentu ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 

8. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem tel. (89) 646-10-46.                 

9. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Ostródzie. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wyniki naboru I etap

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - główny księgowy